Stres w pracy

Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań nie tylko ekonomicznych pracowników, rozwój konkurencji na wszystkich płaszczyznach relacji pracodawca-pracownik, to czynniki wymuszające eksponowanie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) w strategii przedsiębiorstwa. Obecnie pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na środowisko, w którym pracują. W krajach wysoko rozwiniętych jednym z czynników decydujących o sukcesie pracodawcy jest dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Od wielu lat dostrzega się związek stresu z pracą. Stał się problemem ponadnarodowym postrzeganym zarówno przez pracowników jak i pracodawców, dotykającym niemal każdego zatrudnionego. Stres może wywierać wpływ na każdym miejscu pracy na każdego pracownika niezależnie od wielkości organizacji, zajmowanego stanowiska, zakresu działalności, formy zatrudnienia. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Pracy i Życia (sondaż na grupie 16 tyś. pracowników europejskich 1997) sklasyfikowała go na drugim miejscu, po bólach pleców (30% badanych), wśród problemów na które uskarżają się zatrudnieni. Według jej badań ponad 28% pracowników odczuwa go niezależnie od płci, koloru skóry, branży i zajmowanego stanowiska.

W Polsce Państwowa Inspekcja Pracy prowadząc w latach 2005-2007 Program prewencyjny przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy wskazała, iż:
- na 20% stanowisk panują ewidentnie niekorzystne psychospołeczne warunki pracy,
- na 40% stanowisk panują potencjalnie niekorzystne psychospołeczne warunki pracy.
PIP zwraca też uwagę, iż - wraz z rozwojem gospodarczym - zarówno pracownicy jak i kadra kierownicza pracują coraz więcej i w coraz większym tempie przy jednoczesnym zwiększeniu złożoności wykonywanej pracy. Postęp przynosi też zmiany społeczne; coraz trudniejsze i bardziej wymagające stają się kontakty między ludźmi w pracy. Przedsiębiorstwa nie nadążają za zmianami, archaiczne sposoby zarządzania i organizacji pracy zamiast pomagać utrudniają jej wykonywanie, w niektórych firmach praca wykonywana jest w warunkach niebezpiecznych, niehigienicznych i nieestetycznych.

Stres nie jest chorobą. Dowiedziono natomiast, że długotrwałe narażenie na jego działanie może prowadzić m.in. do: choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń mięśniowo-szkieletowe, chorób dermatologicznych i gastrycznych. Niejednokrotnie przyczynia się do zmniejszenia odporności układu immunologicznego, zwiększając zapadalność nawet na choroby nowotworowe. Stres może powodować zmiany w zachowaniu powodując nadużywanie leków, tytoniu, alkoholu, narkotyków, bezsenność, wpływać na zmianę funkcjonowania zawodowego, nastroju i zachowania, złe kontakty interpersonalne, zaniedbywanie swoich obowiązków, powodować spadek wydajności pracy czy też chęć zmiany pracy.Ograniczenie występowania czenników stresujących w miejscu pracy z całą pewnością wpływa na wzrost wydajności oraz poprawę zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, co w konsekwencji skutkuje korzyściami ekonomicznymi dla pracowników i firm, dla społeczeństwa.

W ramach oceny ryzyka zawodowego, poprzez odrębną politykę i konkretne kroki ukierunkowane na wykryte stresory, pracodawca winien podjąć kroki ukierunkowane w celu zapobiegania, eliminowania i zmniejszania stresu. Jeśli jeszcze w Państwa zakładzie nie zostały jeszcze podjęte działania umożliwiajace szczegółową identyfikację zagrożeń psychospołecznych, zapraszamy do kontaktu z nami. Przy pomocy wyrafinowanych narzędzi przeprowadzimy w Państwa przedisiębiorstwie rzetelne badania i przygotujemy przekrojowy raport.

Dyzio BHP dla Firm
ul. Warszawska 239
05082 Stare Babice

tel. 22-824-5672
tel. 601-313-113
mail: bhp@dyzio.pl

Pracujemy:
poniedziałek - piatek
8:00 - 16:30